Atmajyothi

You are the Light Light of Self -Atmajyothi. Light of Self is Light of the Universe - Brahmajyothi. One who realises The Light of Self Becomes the Light for the World -Jagajyothi. Light of Love, Light of Wisdom, Light of Compassion, Light of Peace, Light Divine.
Purpose of Life : आत्मनो मोक्षार्थं जगद हिताय च- (Atmano Mokshartham, Jagad Hitaya Cha) Self Realization and Welfare of the World

Friday, November 12, 2010

In Praise of Sadguru from Skanda Purana


Gurur Brahma, Gurur Vishnu Gurur Devo Mahesvarah,
Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Sri Gurave namaha.
---------------------------------------------------------------------


Om Namaha Sivaya Gurave Sachidananda Murtaye
Nishprapanchaya Santaya niralambaya tejase


---------------------------------------------------------------------
Ajnana timirandhasya jnananjana Salakaya
Chakshurnmilitam yena tasmai Sri Gurave namaha
--------------------------------------------------------------------


Akhanda mandalakara vyaptam yena characharam
Tatpadam darshitam yena tasmai sri gurave namaha


----------------------------------------------------------------------
Yasya smarana matrena jnanam utpadyate svayam
Ya eva sarva sampraptih tasmai sri gurave namaha


----------------------------------------------------------------------


Chaitanyam Sasvatam santam, vyomatitam niranjanam
Nada bindu kalatitam, tasmai sri Gurave namaha


------------------------------------------------------------------------
Brahmanandam parama sukhadam,kevalam jnana murtim
Dvandvatitam gagana sadrashyam tatvamasyadi lakshyam
Ekam nityam vimalamachalam sarvadhi sakshi bhutam
Bhavatitam, triguna rahitam sadgurum tam namamyaham

No comments:

Post a Comment